وبلاگ

مقالات سایت

کاربرد فناوری های نرم افزار رویت در معماری دیجیتال

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶

تمامی دوره ها بصورت کاربردی و حرفه ای بصورت ۱۰۰درصد تضمینی

مدرس:مهندس مهدی مقتدی نژاد

کارشناس ارشد معماری

از آنجایی که این نرم افزار در کشورمان به نسبت تازه وارد است و هم اکنون مجتمع های معدودی در حال آموزش آن می باشند ، هنوز متد آموزشی دقیقی که بتواند تمام قابلیت های  این نرم افزار را مورد بررسی قرار دهد ، به زبان فارسی در دسترس نیست . از این رو برای این دوره آموزشی در نظر دارم که قابلیت های این نرم افزار معماری رادر اين كارگاه در واحد تا حال برگزار نشده و جهت یاد گیری اساتيد و دانشجویان معماری بر گزار کنم.

جلسه اول ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه ) 

 1. توضیحاتی در رابطه با قابلیت ها و امکانات دوره آموزشی نرم افزار۲۰۱۶ ، نحوه برخورد با نرم افزارREVITو درک خصوصیات بارز آن در دوره آموزشی نرم افزارREVIT
 2. ترسیم یک بنای کوچک و توضیح استفاده از ابزار های ترسیم دیوار ، در ، پنجره ، کف و سقف در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE

(Basic floor plans, roofs , walls , doors and windows) به صورت کاملاً اولیه

۳٫توضیحات محیط نمایش نما و مقاطع وآموزش اولیه سطوح مبنا و طبقات ( Levels and refrence planes ) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

۴٫توضیح پانل های دیگر دوره آموزشی REVIT

( Insert , Annotate , Structure , Massing & Site , Collaborate , View , Manage , Modify)

و امکانات موجود در هر پانل جهت ایجاد ذهنیتاولیه در هنرجو برای بیان مفصل هر بخش در جلسات آتی

۵٫آموزش ایجاد سطوح مبنا(Levels)و تنظیمات مربوط به این بخش در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

۶٫آموزش استفاده از خطوط مبنا (کمک ترسیم) و سطح کار در ترسیمات (Refrence plan , Work plan) در دوره آموزشی revit

۷٫آموزش ترسیم دیوار (wall) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی revit

 

جلسه دوم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه )

۱٫مرور مباحث جلسه قبل در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

۲٫آموزش ترسیم در (Door) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

۳٫آموزش ترسیم پنجره (Window) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

۴٫آموزش وارد کردن عناصر جدید از بخش مرجع دوره آموزشی نرم افزار ( Load Family From Library ) REVIT

۵٫آموزش وارد کردن مبلمان و تجهیزات و تنظیمات مربوطه

۶٫آموزش ترسیم کف معماری (Floor) و تنظیمات مربوط به آن

۷٫آموزش پانل ویرایش (modify) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

جلسه سوم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه )

۱٫مرور مباحث جلسه قبل

۲٫آموزش ایجا نما و مقاطع (Elevations and Sections ) و تنظیمات مربوط به هر بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت

۳٫آموزش ترسیم سقف کاذب (Ceilings) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

۴٫آموزش ترسیم سقف (Roofs) در حالات مختلف و تنظیمات مربوط به آن

۵٫آموزش ترسیم پله ( Stairs) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

۶٫آموزش ترسیم رامپ و نرده ( Ramp & Railing ) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

۷٫آموزش ترسیم جداره ها و سیستم های پرده ای (Curtain walls and systems) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

 

جلسه چهارم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱٫مرور مباحث جلسه قبل

۲٫آموزش ترسیم ستون و محور ها (Grids and columns) و تنظیمات این بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت

۳٫آموزش ترسیم تیرهای اصلی و کف سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT (Beam & Structural Floor) و تنظیمات مربوط به این بخش

۴٫آموزش ترسیم تیر های فرعی ، بادبند ، تیر خرپائی (Beam system , Brace , Truss , …) و تنظیمات مربوطه

۵٫آموزش ترسیم فونداسیون ، دیوار های سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Fondation , Structural Wall) و تنظیمات مربوطه

۶٫آموزش ترسیم توپوگرافی ، محدوده زمین در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Toposurface , Property line)و تنظیمات مربوطه

۷٫آموزش ایجاد سکوی بنا ، خط پروژه، ناحیه ، تجهیزات سایت ، کد گذاری خطوط تراز در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

(Building Pad , Graded Region , Subregion , Site Component , Lable Contours)

جلسه پنجم (مدت زمان ۱۸۰ دقیقه)

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. ترسیم کامل یک بنا با توجه به سرفصل های جلسات قبل از مرحله فونداسیون تا طراحی محوطه شامل :

–        تعیین سطوح و ترسیم خطوط مبنا در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

–        ترسیم محورها و ستون ها در رویت

–        ترسیم دیوار ها و کف طبقات

–        ترسیم پله ، در ، پنجره و سقف بنا در دوره آموزشی REVIT

–        ترسیم فونداسیون و تعیین محل نهائی محورها و ویرایش پلان در دوره آموزش رویت

–        ترسیم محوطه و توپوگرافی در دوره آموزش رویت

–        مبلمان و تکمیل پروژه در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

 

جلسه ششم (مدت زمان ۱۸۰ دقیقه )

 1. بررسی بنای ترسیم شده توسط هنرجو مطابق سرفصل های آموزش داده شده
 2. آموزش شیت بندی ، مبانی آن ، ترسیم شیت جدید و بررسی قابلیت های حرفه ای این بخش (Sheets &titleblocks)در دوره آموزشی نرم افزارREVIT
 3. آموزش پرینت و خروجی گرفتن از دوره آموزشی نرم افزار (Printing & transfer project standard)
 4. آموزش اندازه گذاری ، تعریف کد های ارتفاعی و شیب سطوح (Dimensions& Spot Elevation , …)
 5. آموزش نوشتن متن و امکانات مربوط به آن (Text) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE
 6. آموزش ایجاد توضیحات و شرح فضاها (Legend)
 7. آموزش تنظیمات فیلتر های نمایش و نحوه نمایش اشیاء (Filtering , Shading) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE
 8. آموزش تنظیمات ضخامت ، نوع و الگوی خطوط در نمایش و در پرینت (Line Weight , Style , Pattern) دردوره آموزش رویت

جلسه هفتم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه)

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش اندازه گیری مساحت مفید و مساحت کل (Gross Building , Rentable Area) دردوره آموزش رویت
 3. آموزش برچسب گذاری بر عناصر و ویرایش آن (Tags)دوره آموزش رویت
 4. آموزش ایجاد جداول و متره کردن عناصر (Schedules) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE
 5. آموزش فاز بندی پروژه و فیلتر کردن نمایش بر اساس فاز ها (Phasing & Filtering)دوره آموزش رویت
 6. آموزش انواع ورودی ها و پیوندها به دوره آموزشی نرم افزار (Insert & Links) دردوره آموزش رویت
 7. آموزش ترسیم احجام و نحوه نسبت دادن کف ، سقف و دیوارها به سطوح احجام پیچیده

(Mass,Roof by face & Floor by face & Wall by face)

 

جلسه هشتم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه )

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش ترسیم جزئیات اجرائی پروژه (Detailing) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE
 3. آموزش ایجاد بزرگنمائی و نسبت دادن نت و یادداشت ها به مصالح و سایر عناصر پروژه (Callouts& Keynotes) دردوره آموزش رویت
 4. آموزش ویرایش و ایجاد عناصر جدید در یک گروه فامیلی شامل :

–        FamilyAnnotation

–        Family Profile

–        Family Wall & Windows , …

 1. آموزش نحوه کار بر روی شبکه به صورت گروهی (Workset) دردوره آموزش رویت
 2. آموزش نحوه همسان سازی و پیشتیبانی از فایل مرجع (Backup & Synchronize) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE
 3. چک کردن تداخل ها ،تطابق و هماهنگی بین اعضاء درکار گروهی (Coordinate Review , Interface Check , …) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT ARCHITECTURE

جلسه نهم ( مدت زمان ۱۸۰ دقیقه)

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش تنظیمات متریال ها و ساخت متریال جدید (Material) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT
 3. آموزش تنظیم نحوه قرار گیری عکس بر سطوح (Place Decal & Decal Type) در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 4. آموزش تنظیم نور خورشید و نورپردازی مصنوعی در تنظیمات رندر (Lighting) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT
 5. آموزش تنظیم دوربین در صحنه های داخلی و خارجی (Camera) دردوره آموزش رویت
 6. آموزش تنظیمات رندر و انجام نمونه یک رندر داخلی و یک رندر خارجی(Rendering) در دوره آموزشی نرم افزارREVIT
 7. آموزش ایجاد انیمیشن از دید انسانی و تنظیمات آن (Walkthrough)
 8. بررسی تمرین های هنرجو و رفع اشکال دردوره آموزش رویت
 9. انتقال فایل رویت به تری دی مکس و تنظیم نور و متریال و رندر با V-Ray
 10. پروژه فاز دو اجرا شده از ابتدا تا انتها با صد ها نکته کاربردی در انجام پروژهRevit

از ویژگی هایی که برای این نرم افزار شمرده می شود عبارتست از :

 • سادگی و سرعت یادگیری آن
 • افزایش سرعت و دقت ترسیم و ویرایش نقشه ها
 • ترسیم همزمان دو بعدی و سه بعدی نقشه های ساختمانی
 • امکان طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی
 • تبدیل سریع نقشه های فاز یک به نقشه های فاز دو
 • ارتباط همزمان نقشه های معماری با نقشه های سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشه ها
 • حذف خطاهای انطباق نماها و پلان ها و برش ها
 • امکان انجام مطالعات اقلیمی(نور و سایه) بر روی ساختمان
 • امکان تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمانی
 • محاسبه متره ساختمان و تغیییر سریع آن در صورت ویرایش نقشه ها
 • قابلیت ارتباطی با نرم افزارهای  AutoCAD , 3ds Max , Autodesk Maya , AutoDesSys , McNeel Rhinoceros , Google SketchUp  و از جمله آن (ورودی و خروجی)
 • ۱-Learning Autodesk Revit Architecture 20152-Learning  Revit Arch 2018-2-View Comtrol

  ۳-Learning  Revit Arch 2018-Level Item

  ۴-Learning  Revit Arch 2018-Grid Item

  ۵-Learning  Revit Arch 2018-Modifer Item

  ۶-Learning  Revit Arch 2018-Elementary walls

  ۷-Learning  Revit Arch 2018-Elementary Family

  ۸-Learning  Revit Arch 2018-Advanced Walls

  ۹-Learning  Revit Arch 2018-Door

  ۱۰-Learning  Revit Arch 2018-Window

  ۱۱-Learning  Revit Arch 2018-Component

  ۱۲-Learning  Revit Arch 2018-Column

  ۱۳-Learning  Revit Arch 2018-Roofs

  ۱۴-Learning  Revit Arch 2018-Ceilings

  ۱۵-Learning  Revit Arch 2018-Floors

  ۱۶-Learning  Revit Arch 2018-Circulations

  ۱۷-Learning Revit Architecture 2018-Room and Area

  ۱۸-Learning Revit Architecture 2018-Opening

  ۱۹-Learning Revit Architecture 2018-Clipboard

  ۲۰-Learning Revit Architecture 2018-Structural Panel

  ۲۱-Learning Revit Architecture 2018-Dimension Panel

  ۲۲-Learning Revit Architecture 2018-Detail Panel

  ۲۳-Learning Revit Architecture 2018-Insert Panel

  ۲۴-Learning Revit Architecture 2018-Graphics Panel

  ۲۵-Learning Revit Architecture 2018-Site Panel

  ۲۶-Learning Revit Architecture 2018-View Tab_Create Panel

 • ۲۷-Learning Revit Architecture 2018-View Tab_Sheet Composition28-Learning Revit Architecture 2018-View Tab_Windows

  ۲۹-Learning Revit Architecture 2018-Manage Tab Settings

  ۳۰-Learning Revit Architecture 2018-Manage Tab Project Location

  ۳۱-Learning Revit Architecture 2018- Manage Tab Design Options

  ۳۲-Learning Revit Architecture 2018- Manage Tab Phasing

  ۳۳-Learning Revit Architecture 2018- Manage Tab Selection and Inguriy

  ۳۴-Learning Revit Architecture 2018- Manage Tab Material and Editor

  ۳۵-Learning Revit Architecture 2018- View Tab Rendeing

  ۳۶-Learning Revit Architecture 2018- Revit Project_1-1

  ۳۶-Learning Revit Architecture 2018- Revit Project_1-2

  ۳۷-Learning Revit Architecture 2018- Exporting Revit File to AutoCAD

  ۳۸-Learning Revit Architecture 2018- Plot Revit File

  ۳۹-Learning Revit Architecture 2018- Revit Project_2

  ۴۰-Learning Revit Architecture 2018- Collaborate Tab Coordinate

  ۴۱-۵۱-Learning  Revit Arch 2018-Mass

  انتقال فایل رویت به تری دی مکس و تنظیم نور و متریال و رندر با V-Ray

  پروژه فاز دو اجرا شده از ابتدا تا انتها با صد ها نکته کاربردی در انجام پروژه Revit

نویسنده: